سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


كوچك يا بزرگ كردن بخش :.دستورالعملها
شنبه 4 دي 1389 دستور العمل نحوة ارزشیابی کارکنان

دستور العمل نحوة ارزشیابی کارکنان

 

1-  فرم ارزشیابی برای پرسنل رسمی ، پیمانی و طرحی ، مشروط به خدمت بیش از 6 ماه تکمیل می شود .

2-    چنانچه کارمند جدیدی به مجموعه تحت سرپرستی اضافه شده است ، مسئول واحد باید از مدت کارکرد وی اطلاع حاصل نماید و اگر کمتر از شش ماه سابقه کارکرد داشته باشد ، نام و پست سازمانی و محل خدمت کارمند مذکور را طی نامه ای به اداره ارزشیابی دانشگاه اعلام نماید .

3-  ارزشیابی کننده (مسئول واحد) در ابتدای دوره ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی خود را یک به یک فراخوانده و طی جلسه ای فرم ارزشیابی مربوطه را تحویل و در مورد شرح وظایف هر یک بحث می نماید ، به این ترتیب اولاً از میزان آگاهی فرد در  مورد وظایفش مطلع می شود و ثانیاً حدود انتظارات و سطح توقع خود از کارمند را به صورت شفاف بیان می کند ، بهتر است شرح وظایف و حدود انتظارات در مورد عملکرد ، رفتار اداری و اخلاقی بصورت خلاصه مکتوب شود تا در انتهای هر دوره سرپرست یا مسئول واحد بتواند طی جلسه ای دیگر با حضور فرد مذکور ، عملکرد دوره ای او را بسنجد و نتیجه ارزشیابی واقعی تر باشد .

4-  ارزشیابی شونده فرم ارزشیابی تحویل شده را تکمیل و اسناد و مدارک مربوط را به آن الصاق (طبق دستور العمل نحوة تکمیل فرم های ارزشیابی) و پس از درج امتیاز خود ارزیابی ، فرم مذکور را به مسئول واحد تحویل می نماید .

5-  ارزشیابی کننده (مسئول واحد) طبق بخشنامه نظام جامع ارزشیابی یا با مشاوره نماینده ارزشیابی در واحد ، نسبت به اعطاء امتیازات فرم اقدام نموده و قسمت ارزشیابی کننده را امضاء می  نماید وجهت کسب موافقت به ارزشیابی شونده ارجاع می شود .

6-  ارزشیابی شونده در صورت موافقت فرم را ا مضاء می کند و در غیر این صورت مراتب اعتراض خود را ابتدا در قسمت نظر ارزشیابی شونده درج کرده و سپس طی نامه ای جداگانه که در دبیرخانه ثبت می کند ، حداکثر یک ماه پس از رؤیت امتیاز خود به کارگزینی محل خدمت یا اداره ارزشیابی دانشگاه ارسال می نماید. فرد معترض باید مشخص کند ، به امتیاز داده شده در کدام بند وقسمت از فرم ارزشیابی اعتراض دارد ،تا در کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی مورد بررسی قرار گیرد و در هر صورت فرم ارزشیابی را به مسئول واحد ارجاع می دهد .

7-    ارزشیابی کننده کلیه فرمها را جمع آوری کرده وبه نماینده ارزشیابی یا کارگزینی تحویل می دهد .

8-  کارگزینی واحد یا نماینده ارزشیابی در واحد کلیه اسناد و مدارک پیوست را با اصل مطابقت و ممهور به مهر "برابر اصل" نموده ، سپس کلیه فرمها را از نظر صحت امتیازات و مدارک مورد بررسی قرار می دهد.

9-  پرونده ارزشیابی هر واحد تشکیل داده شده و با نظر مقام مافوق (تایید کننده نهایی) لیست افزایش سنواتی هر واحد در دو برگ تنظیم و پس از امضاء به اداره ارزشیابی دانشگاه ارسال می گردد .

بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved